Gescheiden rioleringsstelsel

Stad Aarschot bouwt rioleringsstelsel verder uit


De stad Aarschot werkt aan de verdere uitbouw van het rioleringsstelsel. Vroeg of laat wordt er misschien ook in jouw straat een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Dit betekent dat regenwater en afvalwater apart afgevoerd worden. De aanleg van een gescheiden rioolstelsel houdt in dat je moet ‘afkoppelen’. Wat afkoppelen precies is, lees je hieronder.

 

Is afkoppelen verplicht?

Ja. De Europese regelgeving legt een goede kwaliteit van de waterlopen op. Deze regelgeving werd vertaald in Vlarem II, de Vlaamse milieuwetgeving. Vlarem II streeft naar het maximaal aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel bij de aanleg of heraanleg van rioleringen.


Dit wil zeggen dat het afvalwater en het regenwater via 2 aparte leidingen worden afgevoerd: DWA, droogweerafvoer voor afvalwater, en RWA, regenwaterafvoer voor regenwater. Het afvalwater vertrekt richting rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Het regenwater wordt naar grachten en waterlopen afgevoerd.


Het scheiden van regenwater en afvalwater beperkt zich niet tot het openbaar domein. De Vlaamse milieuwetgeving verplicht ook het scheiden op privaat domein. Dit betekent dat je het regenwater en afvalwater van je woning gescheiden moet afvoeren van zodra er een gescheiden rioleringsstelsel in je straat wordt aangelegd. Dit is het zogenaamde ‘afkoppelen’.


Wat moet je afkoppelen?

Al het regenwater afkomstig van dakoppervlakten en andere verharde oppervlakten.


Voor een bestaande gesloten bebouwing moet je enkel het regenwater van die verharde oppervlakten afkoppelen waarvoor geen leidingen onder of door het gebouw aangelegd moeten worden. In de meeste gevallen komt dit erop neer dat alleen de voorste helft van de daken van gesloten bebouwingen afgekoppeld moeten worden.


Voor bestaande halfopen of open bebouwingen is een volledige scheiding van het afvalwater en regenwater verplicht wanneer er in de straat een gescheiden riolering aangelegd wordt.


Voor nieuwbouwwoningen of bij grondige verbouwingen is een volledige scheiding van afvalwater en regenwater steeds verplicht.


Wat zijn de voordelen van afkoppelen?

Het correct afkoppelen van regenwater betekent een ontlasting voor het milieu. Ook jij vaart er wel bij! We zetten de voordelen op een rijtje.


Regenwater: handig in het huishouden

De schoonmaak, de was, het toilet spoelen, bloemen en planten begieten, de auto wassen… Het kan ook met regenwater! Als je een regenwaterinstallatie laat plaatsen, kan je het afgekoppelde regenwater opvangen en gebruiken. Het scheelt een stuk op je waterfactuur.


Een betere werking van het rioolstelsel

Dit is belangrijk want:

  • het beperkt de kans op overstromingen,
  • het verbetert de kwaliteit van onze waterlopen,
  • het verbetert de werking van de rioolwaterzuiveringsinstallaties.


Een evenwichtige waterhuishouding

Wanneer de bodemeigenschappen dit toelaten, kan je overtollig regenwater laten infiltreren in de bodem. Zo vermijd je dat de de regenwaterafvoer overbelast wordt. Het regenwater sijpelt de ondergrond in, waardoor uitdroging van het milieu vermeden wordt.Wat als je niet afkoppelt?

Bij gescheiden rioleringsstelsels worden kleine afvalwaterleidingen gebruikt. Deze afvalwaterleidingen zijn er niet op voorzien om ook regenwater af te voeren. Als je niet afkoppelt, vergroot je de kans op overstromingen, geurhinder en wateroverlast, zelfs tot in je woning.Stappenplan voor een succesvolle afkoppeling

De eerste stap is de opmaak van een afkoppelingsstudie voor je woning. Deze studie omvat een inventarisatie van je huishoudelijk rioleringsstelsel. Het is een belangrijke leidraad om de aanpassingen van je huishoudelijk rioleringsstelsel tot een goed einde te brengen. Je kan hiervoor een beroep doen op een afkoppelingsdeskundige.


De afkoppelingsdeskundige komt bij je langs en onderzoekt ter plaatse waar afvalwater en regenwater worden afgevoerd. De bestaande toestand wordt uitgetekend op een plan. Je medewerking is goud waard! Een groot deel van de leidingen ligt immers ondergronds en kan enkel op basis van jouw informatie en plannen correct opgetekend worden. Beschik je over de bouwplannen van je woning, leg ze dan zeker klaar voor het bezoek van de deskundige.


De afkoppelingsdeskundige zoekt naar de efficiëntste en goedkoopste oplossing om afvalwater en regenwater te scheiden. Hij ontwerpt een plan waarin hij aangeeft hoe je je huishoudelijk rioleringsstelsel kan aanpassen om conform de Vlaamse wetgeving, dus gescheiden, aan te sluiten.


Dit plan wordt in een meetstaat gegoten. Deze meetstaat somt alle uit te voeren werken en de te gebruiken materialen op. Op basis van prijzen van recent uitgevoerde werken maakt de afkoppelingsdeskundige een indicatieve raming op van wat de afkoppeling zal kosten.


De afkoppelingsdeskundige komt een tweede keer bij je langs om de afkoppelingsstudie toe te lichten en te bespreken. Hij overhandigt je het plan met de bestaande en de afgekoppelde toestand en de kostenraming.


De afkoppelingswerken op het perceel vallen ten laste van jezelf als huiseigenaar. Van zodra je de werken hebt uitgevoerd, ben je sinds 1 juli 2011 verplicht een keuring van de privéwaterafvoer van je woning te laten uitvoeren. Hiervoor neem je contact op met een gecertificeerde keurder. De controle verloopt het snelst en efficiëntst als duidelijk is waar alle leidingen liggen. Neem daarom voldoende foto’s vooraleer je de sleuven dichtmaakt.


Op basis van deze controle ontvang je een keuringsattest. Een positief keuringsattest betekent dat je je woning conform de wetgeving hebt afgekoppeld. Bij een negatief keuringsattest moet je bijkomende aanpassingen doen. Na afloop van de aanpassingen maak je een nieuwe afspraak met de keurder voor een tweede controle. Wie niet in orde is met het gescheiden rioolstelsel, wordt niet langer aangesloten op het rioleringssysteem.


Meer info?

Surf naar www.vlario.be of www.vmw.be voor meer informatie en een lijst met gecertificeerde keurders.