Politionele preventie

De politionele preventiedienst is gehuisvest binnen het politiecommissariaat. De dienst Gemeenschapswachten maakt deel uit van de preventiedienst.


De politionele preventiedienst is hoofdzakelijk actief op het vlak van preventie en nazorg. Zo wordt er gewerkt rond thema's als drugproblematiek, inbraak- en diefstalpreventie, fietsdiefstallen, buren en buurtbemiddeling, jeugdproblematiek en slachtofferbejegening.
Verder kan je een beroep doen op de politionele preventiedienst voor individuele en maatschappelijke veiligheidsproblemen.


Dienst Gemeenschapswachten

De dienst Gemeenschapswachten bestaat uit:

 • 1 co√∂rdinator: Chris Van Rymenant
 • 4 halftijdse gemeenschapswachten-vaststellers:
  • Ingrid Clymans
  • Marceline De Roover
  • Georgina Schellens
  • Georges Verbeeck

 

Op de foto van links naar rechts: Georges Verbeeck, Marceline De Roover, Chris Van Rymenant, Georgina Schellens en Ingrid Clymans.

34

In overeenstemming met de wet van 15.05.2007 richtte het Aarschots stadsbestuur de Dienst Gemeenschapswachten op. Voortaan worden stadswachten gemeenschapswachten genoemd. Naast de naamsverandering kwam er een nieuwe omschrijving van de taken en bevoegdheden en werden de uniformen aangepast.

De Dienst Gemeenschapswachten is belast met veiligheids- en preventieopdrachten, gericht
op het verhogen van het veiligheidsgevoel van de burgers en het voorkomen van openbare
overlast en criminaliteit door middel van de volgende activiteiten:

 • het sensibiliseren van het publiek aangaande de veiligheid en de criminaliteitspreventie;
 • het informeren van de burgers om het veiligheidsgevoel te verzekeren en het  signaleren aan de bevoegde diensten van problemen op het vlak van veiligheid, milieu en wegennet;
 • het informeren van automobilisten over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van het verkeerd parkeren en het sensibiliseren met betrekking tot het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het correct gebruik van de openbare weg, alsook het helpen van kinderen, scholieren, personen met een handicap en ouderen bij het veilig oversteken;
 • het vaststellen van inbreuken op de gemeentelijke reglementen en verordeningen die het voorwerp uitmaken van administratieve sancties of het vaststellen van inbreuken op gemeentelijke retributiereglementen;
 • het uitoefenen van toezicht op personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid bij evenementen georganiseerd door de overheid.

Contactgegevens


Lokale Politiezone Aarschot
Chris Van Rymenant
Preventieambtenaar - leidinggevende Dienst Gemeenschapswachten - Coördinator politionele slachtofferbejegening
Demervallei 6
3200   Aarschot
Tel: 016 55 02 39