Nood- en interventieplanning

Sinds het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen moet elke gemeente een veiligheidscel hebben die instaat voor de noodplanning. Onder meer het opstellen van nood- en interventieplannen, het organiseren van rampoefeningen en het informeren van de bevolking, moeten ervoor zorgen dat we voorbereid zijn op mogelijke noodsituaties.

 

Ook in onze stad kunnen er zich rampen voordoen. Een ernstig spoor- of wegongeval, een ontploffing, een giftige gaswolk die vrijkomt, een zware brand in een rusthuis of school. Het zijn allemaal gevaren waar we rekening mee moeten houden en op voorbereid moeten zijn. We leven in een maatschappij die niet zonder risico's is en een ramp kan overal plaatsvinden. Het is belangrijk dat er mensen zijn die weten wat je in dat geval moet doen.

393

 

Noodplanning


Het stadsbestuur en de hulpverleningsdiensten werken samen om de bevolking zo goed mogelijk te beschermen tegen ernstige noodsituaties. Het kan bijvoorbeeld gaan over hevige wateroverlast, een grote brand, een dreigende gifwolk, een grootschalige evacuatie, een ontploffing, een trein- of luchtvaartongeval...
Hiervoor worden er diverse nood- en interventieplannen opgesteld:

 • Het algemeen nood- en interventieplan (ANIP) regelt het multidisciplinair optreden tussen de hulpdiensten en bevat de algemene richtlijnen en de nodige informatie om het beheer van elke noodsituatie te verzekeren.
 • Een bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) wordt opgesteld voor bijzondere risico's op het grondgebied welke al dan niet gelokaliseerd zijn: rusthuizen, scholen, manifestaties met grote volkstoeloop, industriële activiteiten...
 • Een afzonderlijk monodisciplinair interventieplan wordt opgemaakt voor elke discipline in de noodplanning. Hierin worden de afspraken vastgelegd m.b.t. alarmering, opschaling, versterking, taakverdeling, communicatie, bevelvoering en vertegenwoordiging in het gemeentelijke coördinatiecentrum en de operationele commandopost. Verder worden de middelen aangeduid die kunnen worden ingezet.


De organisatie van de noodplanning wordt voorbereid door de gemeentelijke veiligheidscel. Dit is een werkgroep die regelmatig vergadert onder leiding van de burgemeester. De burgemeester wordt hierin bijgestaan door de ambtenaar noodplanning.

 

Veiligheidscel

 

De organisatie van de noodplanning wordt voorbereid door de gemeentelijke veiligheidscel.

 

De gemeentelijke veiligheidscel is samengesteld uit de burgemeester, de ambtenaar noodplanning, een officier van de lokale brandweerpost, een officier van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost, de korpschef van de lokale politiezone, een officier noodplanning van de Federale Politie arr. Leuven, de federaal gezondheidsinspecteur, een vertegenwoordiger van het Rode Kruis Vlaanderen, een vertegenwoordiger van de civiele bescherming, het OCMW en de dienst technische zaken en de informatieambtenaar.


De gemeentelijke veiligheidscel staat in voor de redactie en de actualisering van de nood- en interventieplannen (zie noodplanning). Zij zullen tevens initiatieven nemen voor het organiseren van oefeningen om de noodplanning uit te testen en te evalueren. Het kan gaan om beperkte stafoefeningen, maar ook om uitgebreide oefeningen met inzet van diensten en hun middelen op het terrein. Regelmatig oefenen is nodig om de actoren die bij een noodsituatie moeten optreden de nodige kennis bij te brengen en bewust te houden van hun taak.

 

Een bijzonder belangrijke taak is het analyseren en inventariseren van de risico´s. In het raam van de risicoanalyse is het de opdracht van de veiligheidscel ervoor te zorgen dat de algemene noodplanning voldoende flexibel is opgebouwd om een gepaste respons te bieden op een brede waaier van diverse risico´s en om zo vlug mogelijk de geëigende diensten of instanties bij de bestrijding of het beheer van de noodsituaties te betrekken.

 

Voor het opmaken van de inventaris moet worden nagegaan of er rekening is gehouden met de grote risico´s waarvoor de wetgever al verplichtingen heeft opgelegd tot het nemen van noodplanmaatregelen. Aan de inventaris zullen andere risico´s worden toegevoegd die méér dan gewone aandacht vragen: aanwezigheid van rusthuizen, scholen, ziekenhuizen, evenementen met grote volkstoeloop, overstromingsgebieden, spoorweg, autowegen met transport van gevaarlijke stoffen.
Aandacht gaat ook naar gebouwen, instellingen, gebouwencomplexen en installaties waar zeer grote risico´s ontstaan.

Leden veiligheidcel Aarschot

 • Burgemeester: André Peeters
 • Ambtenaar noodplanning & V-PSH: Peter Holemans
 • Brandweer D1: postoverste Aarschot: Kapt. J. Decoene
 • Brandweer D1: Zone Vlaams-Brabant Oost: Maj. J. Lambrechts
 • Medisch D2: vertegenwoordiger van federale gezondheidsinspectie & Rode Kruis Vlaanderen
 • Politie D3: korpschef politiezone Aarschot: Eric Geudens & Officier noodplanning Federale Politie arr. Leuven
 • Logistiek D4: vertegenwoordiger civiele bescherming & OCMW & Technische zaken
 • Informatie D5: Katrien Van Passel

Contactgegevens

Ambtenaar nood- & interventieplanning
Peter Holemans
Ten Drossaarde 1
3200 Aarschot
E-mail: peter.holemans@aarschot.be